สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

::: นราธิวาส ::: ทักษิณราชตำหนัก ชนรักศาสนา นราทัศน์เพลินตา บาโจตรึงใจ แหล่งใหญ่แร่ทอง

ด่านสุไหงโกลก

by sator4u_team @29 มิ.ย. 55 14:52 ( IP : 113...50 ) | Tags : ท่องเที่ยวและกิจกรรม
photo , 640x457 pixel , 93,142 bytes.

ด่านสุไหงโกลก

ตัวเมืองสุไหงโกลก ดูจะคึกคักกว่าตัวเมืองนราธิวาส คงเพราะเป็นด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด และยังเดินทางข้ามไปมาได้สะดวกทั้งคนไทยและคนมาเลย์ มีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศ เปิดตั้งแต่ 05.00–21.00 น. ชาวไทยมักข้ามไปยังฝั่งรันตูปันยังเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ของกินเล่น ส่วนคนมาเลย์จะข้ามมาซื้ออาหาร และผลไม้

ด่านสุไหงโกลก อยู่ห่างจากสถานีรถไฟสุไหงโกลก ประมาณ 1 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมืองนราธิวาสสามารถเดินทางไปยังอำเภอสุไหงโกลกได้ 2 เส้นทาง คือ จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4055 (นราธิวาส-ระแงะ) แล้วแยกซ้ายที่บ้านมะนังตายอ ไปตามเส้นทางหมายเลข 4056 ผ่านอำเภอสุไหงปาดี เข้าสู่อำเภอสุไหงโกลก หรืออาจใช้ทางหลวงหมายเลข 4084 จากตัวเมืองนราธิวาสไปยังอำเภอตากใบ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหมายเลข 4057 (ตากใบ-สุไหงโกลก) เป็นระยะทาง 66 กิโลเมตร

จากด่านสุไหงโกลก สามารถขับรถข้ามสะพานเข้าไปเที่ยวเมืองโกตา บาห์รูของมาเลเซียได้ แต่รถที่จะเข้าไปต้องทำประกันรถยนต์ (รายละเอียดดูที่ด่านตาบา) การขอใบผ่านแดนสอบถาม โทร. 0 7361 4296

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยกำหนดให้เป็นที่สำหรับการนำเข้า หรือส่งออกเฉพาะทางรถไฟเท่านั้น มีที่ทำการด่านฯ อยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย ได้ทำความตกลงร่วมมือกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนสัญจรไปมาค้าขายติดต่อกัน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2516 และเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการคมนาคมและการค้าที่ขยายตัว กรมศุลกากรจึงได้สร้างที่ทำการด่านศุลกากรขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2546 และใช้เป็นที่ทำการด่านฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดยกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงการคลัง กำหนดให้ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นที่ซึ่งนำของเข้าได้ทุกประเภท และส่งออกได้ทุกประเภท รวมทั้งของที่  ขอคืนอากรขาเข้า และของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียมในทางศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิต แก่สินค้านำเข้าและส่งออก ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประมวลรัษฎากร และอัตราภาษีสรรพสามิต ปฏิบัติพิธีการแก่ของที่นำเข้า - ส่งออก ซึ่งของต้องอากร ของยกเว้นอากร ของที่ขอคืนอากรขาเข้า และของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท รวมตลอดถึงการปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนที่ขนส่งทางรถไฟจากปาดังเบซาร์ ผ่านสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก ไปปาเซมัส ประเทศมาเลเซีย หน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร การหลีกเลี่ยงอากร การฝ่าฝืนข้อห้ามข้อกำกัดและความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารในทางราชการ ให้คำแนะนำแก่ผู้มาติดต่อสอบถามหรือนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก มีด่านตรวจซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ 2 ด่าน คือ

 1. ด่านตรวจพรมแดน ซึ่งตั้งอยู่เชิงสะพานสุไหงโก-ลก ห่างจากที่ทำการด่านฯ 300 เมตร มีหน้าที่ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และเก็บอากรปากระวางสำหรับของติดตัวผู้โดยสารที่มีมูลค่าไม่เกิน 20,000.- บาท

 2. ด่านตรวจบูเก็ตตา ตั้งอยู่ที่บ้านบาโอ๊ะ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ทำการด่านฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร มีหน้าที่ในการตรวจค้นยานพาหนะ ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ตามเส้นทางสายบูเก็ตตา - แว้ง - สุไหงปาดี

สภาพทั่วไป

ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานศุลกากราภาคที่ 4 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตั้งอยู่ที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดนราธิวาส เป็นด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศไทย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 66 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ      โดยทางรถไฟ 1,166 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ 1,250 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียด้านอำเภอปาเซมัส รัฐกลันตัน มีแม่น้ำโก-ลก กั้นเขตแดนไทย - มาเลเซีย ตั้งแต่อำเภอแว้ง จนถึงออกทะเลที่อำเภอตากใบ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ ประชาชนทั้ง 2 ฝั่งข้ามไปมาติดต่อค้าขายกันโดยตลอด โดยใช้ภาษามลายู เป็นภาษาท้องถิ่น

การคมนาคมของอำเภอสุไหงโก-ลก เพื่อติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้ 3 เส้นทาง คือ

 1. ทางรถยนต์ มีถนน 3 สายคือ
 • สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอตากใบ เข้าจังหวัดนราธิวาส

 • สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอสุไหงปาดี เข้าจังหวัดนราธิวาส

 • สายสุไหงโก-ลก ผ่านอำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอจะแนะ อำเภอระแงะ เข้าจังหวัดนราธิวาส

 1. ทางอากาศ

เดินทางโดยรถยนต์จากสุไหงโก-ลก ผ่านตัวจังหวัดนราธิวาส ขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานนราธิวาส (ปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉพาะวันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ ออกเวลาประมาณ 09.30 น)

 1. ทางรถไฟ

เดินทางโดยขึ้นรถไฟ ณ สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก เพื่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ

การคมนาคมติดต่อกับประเทศมาเลเซีย สามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้ 3 เส้นทาง เช่น กัน คือ

 1. ทางรถยนต์ ตามเส้นทางสุไหงโก-ลก ข้ามสะพานสุไหงโก-ลก เข้าปาเซมัส

 2. ทางรถไฟ ปัจจุบันมีเฉพาะรถไฟขนส่งสินค้า จากสุไหงโก-ลก เข้าปาเซมัส

 3. ทางน้ำ ใช้เรือข้ามฟากตามเส้นทางตลอดริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก และหากเป็นฤดูแล้งแม่น้ำบางตอนสามารถเดินข้าไปมาได้

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : http://www.unseentourthailand.com/pgallery/?module=gallery&action=info&cate_id=76&id=617&page=1 และ http://www.sungaikolokcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=268289


สะตอฟอร์ยูสะตอฟอร์ยูดอทคอม (Sator4U.com FC) on Facebook

Relate topics

Comment #1
Posted @28 ก.พ. 56 12:22 ip : 27...21

น่าไปจัง 

Post by skateboard outdoor(SBO)

แสดงความคิดเห็น

« 1486
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง