สะตอฟอร์ยู ::: สนับสนุนให้คนใต้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น!!!

**หนังสือติวสอบ** เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง

by sheetthai28 @January,12 2018 10.01 ( IP : 124...114 )

เอกสารเพื่ออ่านสอบ กรมบัญชีกลาง ((อัพเดทใหม่ล่าสุด)) หนังสือสอบ กรมบัญชีกลาง (ทุกตำแหน่ง) มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย  NEW !! สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x(มี@) (( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))

สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)

ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 61

ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ

แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

นักวิชาการคลัง นักวิชาการคอมฯ เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานการเงินฯ

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ( 28 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 8 - 26 ม.ค.61 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 10 อัตรา 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 10 อัตรา 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  http://perdsobsure.blogspot.com/2018/01/28-8-26-61.html คลิกเพื่อดูแนวข้อสอบที่ https://sites.google.com/site/khxsxbkrmbaychiklang/hnangsux-sxb-krm-baychi-klang ดูเพิ่มเติมที่นี่ http://www.testbook-shop.com/b/132 กดติดตามข่าวเปิดสอบที่ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/ สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

29A09 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560 3 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 4 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 7 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 9 หลักการบัญชีเบื้องต้น 10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
11 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี 12 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี 13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1 14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2 MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

29A10 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 3 ความรู้การบริหารราชการแผ่นดิน 4 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง? 5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ 6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ 7 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 8 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
9 การบริหารจัดการองค์กร 10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 11 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

29A11 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลาง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง 3 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 5 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 7 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 8 พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 10 การบริหารจัดการองค์กร 11 แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 12 หมวดการบริหารราชการแผ่นดิน 13 กรอบแนวคิดแผนยุทธศาสตร์ 14 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

29A12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 4 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 5 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 6 นโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล 8 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System) 9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน 12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 13 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพวเตอร์
14 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย MP3 - MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

29A13 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง 2 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ 3 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล 4 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน 5 การบริหารจัดการองค์กร 6 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง 7 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS 8 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 9 แนวข้อสอบพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 11 สรุปข่าวเด่น ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 12 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย) 13 แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

MP3-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน
แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย

// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula 

จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น

รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !!

สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

มี 3 แบบให้เลือก 1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท 2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท 3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4 ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9 ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0 ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3 ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า

มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า // รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง // ** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! ** แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) ** **ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ *** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ *** ** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ ** ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! *** ***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน

สอบถามแนวข้อสอบที่  https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))

ผลงานลูกค้า

แสดงความคิดเห็น

« 5786
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง